0850 302 39 88
malatyayader@gmail.com

Etikbeyan

ETİK BEYANNAMESİ

FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI                :

 1. Hukuk kurallarına, kanunlara ve mevzuata uyum esastır.
 2. Kimse dil, din, inanç, vb. özelliklerinden dolayı ayrımcılığa tabi tutulamaz.
 3. Kişiler arasında eşit yaklaşım gözetilir ve tarafsızlık ilkesine uyulur.
 4. Kamu yararı ve ülke öncelik ve menfaatleri doğrultusunda hareket edilir.
 5. Saydamlık ve hesap verebilirlik temel ilkedir.
 6. Faaliyetlerde süreklilik, sürdürülebilirlik ve güncellik gözetilir.
 7. Değişime ve yeniliğe açıklık desteklenir.
 8. Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilmesi hedeflenir.
 9. Karşılıklı nezaket ve saygı esastır.

 


GÖNÜLLÜ VE ÜYELERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI :

 

 1. “Ben” odaklı değil, “Biz” odaklı düşünmeye değer verilir.
 2. Liyakat ilkesi gözetilir.
 3. Sürekli eğitime ve kişisel gelişime önem verilir.
 4. Katılımcılık önemsenir, ekip çalışması desteklenir.
 5. Bireysel üretkenlik ve inisiyatif kullanma desteklenir.
 6. Yönetim, üye ve gönüllüler arasında uyumluluk ve paylaşıma değer verilir.
 7. Tüm faaliyetlerde ödül ve onure edici mekanizmalara yer verilir.
 8. Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler önemsenir.
 9. Standartlar ve uygulamalar yazılıdır.
 10. Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
 11. Üye ve gönüllülerin yanlışlık ve eksikliklerini düzeltmek konusunda yapıcı yaklaşım sergilenir.
 12. Mevzuata ve dernek değerlerine uygun olmayan emir ve talimatlar ile telkinler yöneticiler tarafından verilemez.
 13. Yöneticiler, üyeler ve gönüllüler arasında güven esastır.

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI                       :

 

 1. Tüm paydaşlarla iyi ilişkilerin kurulması esastır.
 2. Yönetimde hakkaniyet ilkesi gözetilir.
 3. Tarafsızlık ve adil yaklaşım esastır.
 4. Yolsuzluk, usulsüzlük, çıkar çatışmaları ve kişisel menfaatler önlenir.
 5. Yönetimin karar ve kuralları açık, anlaşılır ve sadedir.
 6. Performans değerlendirmesinde objektif kriterler kullanılır.
 7. Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
 8. Katılımcı bir yaklaşımla kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.